Изглежда ползвате Internet Explorer за преглед на страниците. Този браузер не е актуален.
За по-безопасно и бързо преглеждане на страниците, е препоръчително да актуализирате браузера си до някой от следните:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Условия на местната и на световната гаранция

Гаранция от производителя Olympus

OLYMPUS IMAGING CORP., [Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914,] Japan дава 1 година световна гаранция, считано от датата на покупката. За да се възползвате от нея, е необходимо да представите продукта, гаранционната му карта и документа за покупка в някой от нашите гаранционни сервизи. Тази световна гаранция не влияе върху локалните права на клиента. За повече информация, моля, прочетете инструкцията за употреба.

Отказ от гаранция

Olympus не поема никаква гаранция или отговорност, както изрично така и по подразбиране, за съдържанието на текстовия материал или на софтуера, и не поема никаква гаранция за очаквана отговорност относно котирането на пазара или годността за всяка цел, или за всякакви косвени вреди, съпътстващи вреди или непреки вреди (включително и, но не и ограничено само до щети от загуби от сделки, отпадане на сделки или загуби на служебна информация), произтичащи от употребата или от неспособността за използване на текстовия материал или на софтуера.В някои страни ограничението на отговорността или изключването на отговорността за косвени вреди или съпътстващи вреди е неприложимо. В този случай казаното по-горе не е в сила.

Условия по гаранцията

1.Ако в рамките на определения от закона срок се появи дефект при все че продуктът се употребява съгласно инструкциите и ако продуктът е закупен от оторизиран дилър в мрежата на ОLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, продуктът ще бъде ремонтиран безплатно. Необходимо е клиентът да занесе дефектиралия продукт до магазина, в който е закупен, или до оторизиран сервизен център в мрежата на OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, посочен на сайта: http://www.olympus.com. В рамките на едногодишната гаранция клиентът може да се обърне към всеки Olympus сервизен център. Моля, обърнете внимание, че не във всички страни съществуват оторизирани сервизи.

2.Клиентът транспортира продукта до сервизния център или до магазина за своя сметка и на свой риск.

Условия по гаранцията

1.Гаранция не се признава и клиентът ще трябва да заплати ремонта дори и в рамките на гаранционния срок при следните условия:

(a) При неправилна употреба.

(b) При отваряне, опит за почистване и ремонт на продукта от неоторизирани от Olympus лица.

(c) При повреда в следствие на транспорт - удар или изпускане.

(d) При дефекти, причинени от пожар, земетресения, наводнение или др. природни бедствия, както и при силно замърсяване на околната среда или късо съединение.

(e) При неправилна употреба и съхранение (напр. при висока температура и влажност, близо до химикали и др. вредни вещества).

(f) При дефекти, причинени от изтекли батерии.

(g) При дефекти, причинени от пясък, прах и други замърсявания.

(h) Ако продуктът не е придружен с гаранционна карта.

(i) Ако има поправки върху гаранционната карта - датата, името на клиента и на дилъра или серийния номер.

(j) Когато не е предоставен документ за покупка (касова бележка или фактура).

2.Гаранцията се отнася само за продукта и не покрива аксесоарите като калъф, батерии, зарядни устройства, каишки, капачки и други.

3.Задълженията на Olympus по тази гаранция са да отремонтира продукта в определения от закона срок или да го замени при необходимост. Olympus не нови вина за настъпили щети за клиента поради дефектирането на продукта. Моля, прочетете инструкцията за употреба за повече информация.

Бележки относно Гаранцията

1.Гаранцията се признава само с надлежно и точно попълнена гаранционна карта. Моля, уверете се, че вашето име, името на дилъра, серийният номер и датата на покупка са попълнени точно, както и че имате документ за покупката (фактура или касова бележка). Olympus си запазва правото да откаже ремонт за своя сметка, ако някое от изброените по-горе неща липсват.

2.Гаранционната карта не се преиздава, така че, моля, пазете я на сигурно място. За информация относно оторизираните сервизи, моля, обърнете се към нашия сайт: http://www.olympus.com.