Изглежда ползвате Internet Explorer за преглед на страниците. Този браузер не е актуален.
За по-безопасно и бързо преглеждане на страниците, е препоръчително да актуализирате браузера си до някой от следните:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Европейска Сервизна гаранция

Благодарим Ви, че закупихте този продукт на Olympus!

В изключително редките случаи, когато в рамките на приложимия гаранционен срок за съответната държава, продуктът покаже дефект, въпреки че е използван правилно (в съответствие с предоставените с него инструкции за работа) и е закупен от оторизиран дистрибутор на Olympus в търговската мрежа на OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, както е определено на уебсайта http://www.olympus-europa.com, по преценка на Olympus той безплатно ще бъде ремонтиран или заменен. За да дадете възможност на Olympus да предостави поисканото гаранционно обслужване възможно най-скоро и със задоволителен за Вас начин, моля, имайте предвид информацията и следвайте инструкциите, дадени по-долу:

1. За да предявите претенции по тази гаранция, моля, следвайте инструкциите на http://consumer-service.olympus-europa.com за регистрация и проследяване (тази услуга не е налична във всички държави) или отнесете продукта, съответната оригинална фактура или касова бележка и попълнената гаранционна карта в магазина, откъдето сте го закупили, или в оторизиран сервиз на Olympus в рамките на търговската мрежа на OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, определена на уебсайта http://www.olympus-europa.com, преди края на валидния за страната гаранционен срок.

2. Моля, уверете се, че гаранционната карта е надлежно попълнена от Olympus или оторизиран търговец. Затова трябва да се убедите, че името Ви, името на търговеца, серийният номер, годината, месецът и датата на закупуване са попълнени в гаранционната карта или към нея е приложена оригиналната фактура или касова бележка (показващи името на търговеца, датата на закупуване и типа на продукта).

3. Тъй като гаранционната карта не се преиздава, съхранявайте я на сигурно място.

4. Моля, имайте предвид, че рискът и разходите за транспортиране на продукта до търговеца или оторизиран сервиз на Olympus са за Ваша сметка.

5. Тази гаранция не покрива изброените по-долу случаи, при които клиентът ще трябва да заплати цената на ремонта, дори в случай на дефекти, възникнали в рамките на посочения по-горе гаранционен срок.

а. Дефекти, причинени от неправилна експлоатация (например действия, които не са описани в Инструкциите за работа и др.).

б. Дефекти, причинени от ремонт, модификации, почистване и др. действия, които не са извършени от Olympus или оторизиран сервиз на Olympus.

в. Дефекти или повреди, причинени при транспортиране, падане, удар и др. след закупуване на продукта.

г. Дефекти или повреди, причинени от пожар, земетресение, наводнение, мълнии и други природни бедствия, замърсяване на околната среда или захранване с колебания в напрежението.

д. Дефекти, причинени от неправилно или небрежно съхранение (напр. съхранение при висока температура, висока влажност, в близост до инсектициди като нафталин или вредни химикали и др.), неправилна поддръжка и др.

е. Дефекти, причинени от изтощени батерии и др.

ж. Дефекти, причинени от проникване на пясък, кал, вода и др. в корпуса на продукта.

6. Единственото задължение на Olympus по силата на тази гаранция е да ремонтира или да замени продукта. Изключена от тази гаранция е отговорността за всякакви преки или косвени загуби или щети, понесени или претърпени от клиента и дължащи се на дефект в продукта, включително отговорността за загубата и/или повредата на обективи, филми и друго оборудване и аксесоари, използвани заедно с продукта, както и отговорността за всякакви загуби, причинени от забавяне на ремонта или от загуба на данни. Условията на тази гаранция не отменят императивните разпоредби на приложимото законодателство.